Новини
Про семінар
Керівники
Анонс
Семінари
Круглі столи
Публікації
Контакти

Про семінар


 

Концепція семінару “Проблеми системних міждисциплінарних досліджень”

Науковий керівник семінару
д.т.н., проф., академік НАНУ Михайло Захарович Згуровський

учений секретар семінару
к.філос.н., доц. Світлана Анатоліївна Рижкова

Основні положення. Кількісне розростання і якісне поглиблення негативних наслідків технологічних та соціальних інновацій обумовили методологічну кризу нормативної науки і спрямували світову науку на осмислення концептуальної єдності проблем розвитку соціуму, науки, технологій. Протягом останніх десятиліть були розроблені історичні, етичні, соціологічні, філософські, природознавчі, інформаційні та технологічні гіпотези, концепції, теорії, моделі, що побудовані на відмінних від притаманних нормативній науці методології редукування та аксіоматичних положень про структуру просторово-часового континууму, сенс існування людини у Всесвіті та суспільстві, технології перетворення речовини та енергії.

Основу нових ідей та ціннісних орієнтацій склали започатковані В.І.Вернадським (1863-1945), О.Л.Чижевським (1897-1964), Л. фон Берталанфі (1901-1972), Л.М.Гумільовим (1911-1993), І.Р.Пригожиним (1917-2003) уявлення про циклічну самоорганізацію взаємозалежних космічних, геологічних, кліматичних, соціальних, фізіологічних, психологічних феноменів цілісного ієрархічного Всесвіту. Методологія, концептуальний і математичний апарат нової парадигми знаходяться в стані становлення, про що свідчить розмаїтість її іменувань (синергетика, системологія, загальна теорія систем, системні міждисциплінарні дослідження, системогенетика…).

У розвинених країнах світу системний міждисциплінарний аналіз складно структурованих соціальних, економічних, технологічних проблем постіндустріального інформаційного суспільства вже з 50-60 років XX сторіччя складав теоретичне підгрунтя технологічних, соціальних і освітніх інновацій. Фундаментальні і прикладні системні міждисциплінарні дослідження українських вчених та створені ними наукові школи, розбудова яких прийшлася на 60-80 роки минулого сторіччя, не були затребувані і підтримані протягом останніх десятиліть. Переривання спадкоємності призвело до відставання в розробці методологічного і теоретичного забезпечення цілісного системного бачення орієнтирів усталеного розвитку України. Відсутність системного бачення спричинила хаотичності концептуальних посилок при побудові моделей структурних змін територій і галузей України, при розробці шляхів інтеграції України в економічний, технологічний, інформаційний, освітній простір глобальної цивілізації, при осмисленні проблем взаємодії з християнськими, ісламськими, конфуціансько-буддійським регіонами глобальної цивілізації.

В сукупності це призвело до того, що Україна більш ніж десятиліття знаходиться в стані перманентної політичної, економічної і соціальної невизначеності, що унеможливлює розробку стратегії усталеного розвитку України в просторі глобальної цивілізації. Поступово стає очевидним, що розробка моделі усталеного розвитку України потребує системного осмислення суперечності між “необхідністю”, що обумовлена ступенем розвитку науки і технологій, та “доцільністю”, що обумовлена ціннісними стереотипами суспільства, тих чи інших технологічних, енергетичних, економічних, освітніх, соціальних інновацій.Мета створення в Київському Будинку учених НАН України щомісячного постійно діючого семінару “Проблеми системних міждисциплінарних досліджень” полягає в:

  • консолідації зусиль фахівців різних галузей знань, теоретична і практична діяльність яких спрямована на системний підхід при постановці та вирішенні методологічних та концептуальних проблем природничих, гуманітарних і технічних наук, соціальних, економічних, екологічних, технологічних, етнічних, політичних, конфесійних проблем розвитку регіонів України в контексті проблем глобальної цивілізації;
  • координації комунікацій між науковцями і спеціалістами, міждисциплінарні фундаментальні, пошукові, прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки яких спрямовані на розбудову концептуального апарату та методології системної парадигми;
  • формуванні ціннісних орієнтацій толерантного системного осмислення можливості,  необхідності, доцільності, багатоваріантності наслідків соціальних, політичних, економічних, технологічних, освітніх інновацій;
  • розробці критеріїв щодо ступеня адекватності часткових методик, спрямованих на інтерпретацію явищ реальності, що не інтерпретуються в межах узвичаєних парадигм;
  • сприянні реалізації моделей системної парадигми в предметних областях, наукових дисциплінах, проектувальній практиці; обґрунтуванні стратегічних рішень у науковій, технологічній, інноваційній, освітянській, господарській сферах.

Форма роботи семінару: засідання семінару в третій вівторок кожного місяця, круглий стіл семінару в перший вівторок кожного місяця о 16.30 в білій вітальні Київського Будинку вчених  НАН України (Володимирська, 45А).

За результатами роботи семінару передбачається видання щорічного наукового альманаху (тексти доповідей, повідомлень, обговорень).

Шановні колеги, тези доповіді надсилати електронною поштою або передати на дискетах та паперових носіях на засіданні семінару ученому секретарю семінару Світлані Анатоліївні Рижковій
(1600-1800 знаків. Редактор Word for Windows, версія не нижче 6.0. Шрифт Timas New Roman. Розмір 14 пт. Інтервал 1)

Е-mail: ryz@ uninet.kiev.ua
Тел/факс:  228-8518